Chef/personal

CHEFS-OCH LEDARUTVECKLING!

Coachning till chefer och ledare, gärna utifrån att först ha genomgått chefsutvecklaren vilket är ett verktyg som kartlägger och bedömer chefers styrkor och förbättringspotential ur ett 360 gradigt perspektiv. Den bedömda chefen får svar på om andras bild av honom/henne stämmer överens med den egna bilden. Chefen gör även en självskattning samt uppger vilken ambitionsnivå han/hon har med sitt ledarskap dvs. ger en realistisk målbild vilket inte erbjuds i liknande verktyg. Detta tillför ytterligare en dimension i analysunderlaget.

PERSONALUTVECKLING

Utvecklingsdagar för arbetsgrupper genomförs utifrån olika teman, gärna hälsoinspirerat. De olika temana kan vara exempelvis självkännedom, förändringar, kommunikation eller grupputveckling. Teori varvas med praktiska övningar, gärna utomhus i vacker omgivning.